Escali Finanssystem

Amesto AccountHouse

Effektive løsninger og fuldt overblik til dig som investor.

Om din virksomhed investerer, låner ud, benytter sig af derivater eller er optaget af likviditetsstyring kan Amesto AccountHouse ved brug af Escali tilbyde effektive løsninger og fuldt overblik til dig som investor.

Effektiv finanshåndtering

Escali Finanssystem kan effektivisere og automatisere al data i finanshåndteringen. Alle finansbilag lagres manuelt eller importeres og konteres automatisk. Ved at overfør disse data til Xledger ERP undgår vi dobbeltregistrering og erstatter regneark og manuelle kalkulationer. Systemet beregner løbende renter, markedsværdi, urealiserede gevinster/tab, omkostninger, valutagevinster- og tab, afskrivninger og gebyrer.

Valutakurser, stamdata og markedskurser kan ved hjælp af Escali Data Manager importeres automatisk fra Infront og Danske Bank. Dette gør at vi sparer tid og reducerer fejl.

 

Bedre overblik

Har du en placeringsportefølje hos Amesto AccountHouse, kan vi generere afkast rapporter, som tager hensyn til alle elementer som påvirker resultatet, og du kan enkelt måle afkastet mod benchmarks. Dette kan laves på alle niveauer i din portefølje, både på enkelt investeringer, delportefølje-, klient- og koncern niveau.

Det findes oversigter over hvilke risiko din portefølje er eksponeret for, både ved at se på allokeringer med tanke på værdipapirstyper, brancher, region, risiko, rating, sektor, duration og valuta.

 

Rentestyring

Rentestyring er vigtig hvis man har en låneportefølje. I vores systemer kan man se renteudgifterne og sammensætning med tanke på duration og risiko. Det er enkelt at trække gode oversigter over forfald og afdrag, pengestrøm og påløbende renter. Det er også mulig at se hvilke konsekvenser forskellige rentescenarier vil have for porteføljen i fremtiden.

Bankfunktion

Escali Finanssystem håndterer alle lån og inkluderer intern bankfunktion. Både banklån, intercompany lån, mellemregning og mellemværender, syndikatlån, obligations- og certifikatlån og professionelle udlån. Systemet klare både annuitets-, serie- og bullet lån, samt variable strukturer. Du får også alle titals renteberegningsmetoder tilgængelig. Systemet håndterer både svingende og fast rente.
På placeringssiden håndteres investeringer både i aktier, fond, KS-andele, egenkapitalbevis, rentebærende papirer, private equity og i derivater som optioner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel 100 procent.
Rentestyring med rentebytteaftaler (swapper), swaptions, fremtidige renteaftaler (FRA's), rentebund-, -loft og -korridorer kan administreres enkelt i systemet, uanset om de benyttes på aktiv - eller passivsiden.

I valutaderivatmodulet håndterer systemet både spothandel, sikring og spekulation ved hjælp af valutaterminer, -swapper og -optioner.
Fleksibilitet med moduler
Systemet består af følgende moduler som kan bruges separat eller i en hvilken som helst kombination.

Aktier/Fond:
Administration og måling af investeringer i bl.a. aktier, kommanditselskaber, private equity, egenkapitalbevis og fond

Rentepapirer:
Administration og måling af placeringer i rentebærende papirer, som obligationer, certifikater og ansvarlige lån

Fund transparency:
Se totaleksponering mod enkeltpapirer i forskellig fond. Fondsgennemlysning

Opgørelsesmodul:
Opgørelse af bl.a. værdipapirstransaktion. Støtter bl.a. opgørelsesformater mod SEB (Prime Broker), Danske Bank og DNB

Derivater:
Administration og måling af bl.a. optioner og forwards knyttet til aktier, råvarer, energi, bulk og fragt

Indlån:
Administration af indlån inkl. pengestrømsanalyse og budgettering

Udlån:
Administration af udlån inkl. pengestrømsanalyse og budgettering

Rentederivater:
Administration, måling og prisfastsættelse af derivater knyttet til renter, bl.a. renteswapper og fremtidige renteaftaler (FRA)

Valutaderivater:
Administration, måling og prisfastsættelse af futureskontrakter og derivater knyttet til valuta, samt spothandel.

Leverandørgæld og kundefordringer:
Håndtering af pengestrømme knyttet til leverandørgæld og tilgodehavender.

Bank/Likviditet:
Håndtering af driftskonti, opsparingskonti, indskud på bankkonti, operationelle cashflows, likviditet og kontanter.